Vedtægter og deltagerkreds for ViborgEgnens Uddannelsesråd

ViborgEgnens Uddannelsesråd er et samarbejdsforum for uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune og et dialogforum mellem uddannelsesområdet, erhvervslivet og Viborg Kommune.

 Vedtægter for ViborgEgnens Uddannelsesråd

1. Formål

Det overordnede formål med ViborgEgnens Uddannelsesråd er:

 • at styrke ViborgEgnens position som uddannelsesområde
 • at sikre den nødvendige udvikling og udbygning af uddannelsestilbud til borgerne

Det skal ske ved:

 • gensidig erfaringsudveksling og inspiration
 • at sikre et fælles overblik og holde politikerne ajourført om uddannelsesbehov og uddannelsestiltag
 • at fastholde og udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne på ViborgEgnen
 • at udbygge samarbejdet mellem uddannelsesområdet og virksomheder med særligt fokus på innovation og iværksætteri
 • at udnytte fælles ressourcer til at højne kvaliteten i uddannelsestilbuddene
 • at udbygge samarbejdet med henblik på en stærkere profilering af ViborgEgnen
 • at tage fælles initiativer, hvor det vil være naturligt og være opmærksomme på mulighederne for at samarbejde om:
  • udvikling af nye uddannelsestilbud
  • efter- og videreuddannelsesaktiviteter
  • markedsføring af uddannelsesbyen i Viborg
  • information og hjemmeside
  • fælles indkøb
  • studenterrabatter/studiekort
  • fælles kulturarrangementer
  • ungdomsboliger/boliger
  • internationale aktiviteter.

2. Sammensætning

Uddannelsesrådet består af bestyrelsesformand og rektor/direktør/forstander for alle ungdomsuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner samt efteruddannelsesinstitutioner lokaliseret i Viborg Kommune.

Andre uddannelsesinstitutioner kan optages i samarbejdet efter rådets bestemmelse.

Andre medlemmer af rådet er borgmesteren, et byrådsmedlem, kommunaldirektøren og lederen af den kommunale forvaltning, hvorunder betjening af rådet hører samt direktøren for ViborgEgnens Erhvervsråd.

Borgmesteren er født formand for rådet.

Rådet vælger en 1. og 2. næstformand blandt medlemmerne fra uddannelsesinstitutionerne.

Næstformænd vælges for 2 år ad gangen og valg finder sted på første møde i ulige år.

3. Arbejdsform

Uddannelsesrådet holder møde mindst hvert halve år.

Møderne afholdes som konferencer. Programmet sendes ud med invitationen.

Formanden har ansvaret for indkaldelse til møde og udarbejdelse af program for mødet. De enkelte medlemmer kan overfor formanden fremsætte ønsker om programpunkter.

Rådet kan nedsætte tænketank og arbejdsgrupper vedrørende forhold af fælles interesse for flere eller alle uddannelsesinstitutioner. Rådet kan udpege medlemmer til at repræsentere rådet i forskellige sammenhænge.

Rådet kan indkalde repræsentanter fra samarbejdsparter, kommunale embedsmænd m.fl. til rådets møder med henblik på drøftelse eller belysning af særlige emner.

4. Økonomi

Udgifterne til rådets møder betales af Viborg Kommune.

5. Sekretariat

Viborg Kommune varetager sekretariatsopgaver for rådet.

Godkendt af Viborg Byråd den 29. maj 2007, sag.nr.: 242

ViborgEgnens Uddannelsesråd består af:

Ungdoms- og erhvervsuddannelser

Viborg Katedralskole
Rektor Helge Markussen
 
Viborg Gymnasium og HF
Konstitueret rektor Lise Nygaard Markussen
 
Bjerringbro Gymnasium    
Rektor Dorte Gade      
 
Mercantec
Direktør Kirsten Holmgaard
Rektor Bo Lykke Fredsgaard
 
Medieskolerne                    
Rektor Max Jørgensen        
 
Asmildkloster Landbrugsskole
Forstander Lars Møgelbjerg Andersen    
 
Operation Support Wing
Oberst Palle Nedergaard Mikkelsen    
 
Social- og Sundhedsskolen
Direktør Jakob From Høeg
 
Viborg Produktionsskole
Forstander Heine Bøgild
 
Havredal Praktiske Uddannelser
Forstander Poul Erik Clausen   
 
Voksenuddannelse
VUC Skive/Viborg

Rektor Kent West Kristensen
 
Videregående uddannelser
Erhvervsakademi Dania

Rektor Anders Graae Rasmussen        
Konstitueret Campuschef Mette Petersen      
 
VIA University College
Rektor Harald E. Mikkelsen
Campusleder Kirsten Bjerg, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted
Uddannelsesleder Poul Smed Folmersen, pædagoguddannelsen

Universiteter
AU Foulum, Aarhus Universitet

Prodekan Finn Borchsenius
 
Aalborg Universitet
Prodekan Malene Gram
 
Højskoler
Idrætshøjskolen Viborg

Forstander Erling Joensen
 
Skals – Højskolen for design og håndarbejde             
Forstander Helle Mogensen 
 
Nørgaards Højskole         
Forstander Karen Friis
 
Uddannelseshuse og -centre: 
Naturvidenskabernes Hus

Konstitueret direktør    
 
   
Øvrige
VIBORGEgnens Erhvervsråd

Direktør Henrik Hansen       
 
Viborg Kommune            
Borgmester Ulrik Wilbek, formand (Claus Clausen, suppleant)
1. viceborgmester Per Møller Jensen (Eva Pinnerup, suppleant for medlem)    
Kommunaldirektør Lasse Jacobsen      
Direktør for Kultur & Udvikling Lars Stentoft     
Erhvervs- og udviklingschef Anders Holm       
Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil        
Skolechef Claus Drachmann Nielsen     

 

 Sidst opdateret: 16.01.2020