Vedtægter og deltagerkreds for ViborgEgnens Uddannelsesråd

ViborgEgnens Uddannelsesråd er et samarbejdsforum for uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune og et dialogforum mellem uddannelsesområdet, erhvervslivet og Viborg Kommune.

 Vedtægter for ViborgEgnens Uddannelsesråd

1. Formål

Det overordnede formål med ViborgEgnens Uddannelsesråd er:

 • at styrke ViborgEgnens position som uddannelsesområde
 • at sikre den nødvendige udvikling og udbygning af uddannelsestilbud til borgerne

Det skal ske ved:

 • gensidig erfaringsudveksling og inspiration
 • at sikre et fælles overblik og holde politikerne ajourført om uddannelsesbehov og uddannelsestiltag
 • at fastholde og udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne på ViborgEgnen
 • at udbygge samarbejdet mellem uddannelsesområdet og virksomheder med særligt fokus på innovation og iværksætteri
 • at udnytte fælles ressourcer til at højne kvaliteten i uddannelsestilbudene
 • at udbygge samarbejdet med henblik på en stærkere profilering af ViborgEgnen
 • at tage fælles initiativer, hvor det vil være naturligt og være opmærksomme på mulighederne for at samarbejde om:
  • udvikling af nye uddannelsestilbud
  • efter- og videreuddannelsesaktiviteter
  • markedsføring af uddannelsesbyen i Viborg
  • information og hjemmeside
  • fælles indkøb
  • studenterrabatter/studiekort
  • fælles kulturarrangementer
  • ungdomsboliger/boliger
  • internationale aktiviteter.

2. Sammensætning

Uddannelsesrådet består af bestyrelsesformand og rektor/direktør/forstander for alle ungdomsdannelser, videregående uddannelsesinstitutioner samt efteruddannelsesinstitutioner lokaliseret i Viborg Kommune.

Andre uddannelsesinstitutioner kan optages i samarbejdet efter rådets bestemmelse.

Andre medlemmer af rådet er borgmesteren, et byrådsmedlem, kommunaldirektøren og lederen af den kommunale forvaltning, hvorunder betjening af rådet hører samt direktøren for ViborgEgnens Erhvervsråd.

Borgmesteren er født formand for rådet.

Rådet vælger en 1. og 2. næstformand blandt medlemmerne fra uddannelsesinstitutionerne.

Næstformænd vælges for 2 år ad gangen og valg finder sted på første møde i ulige år.

3. Arbejdsform

Uddannelsesrådet holder møde mindst hvert halve år.

Møderne afholdes som konferencer. Programmet sendes ud med invitationen.

Formanden har ansvaret for indkaldelse til møde og udarbejdelse af program for mødet. De enkelte medlemmer kan overfor formanden fremsætte ønsker om programpunkter.

Rådet kan nedsætte tænketank og arbejdsgrupper vedrørende forhold af fælles interesse for flere eller alle uddannelsesinstitutioner. Rådet kan udpege medlemmer til at repræsentere rådet i forskellige sammenhænge.

Rådet kan indkalde repræsentanter fra samarbejdsparter, kommunale embedsmænd m.fl. til rådets møder med henblik på drøftelse eller belysning af særlige emner.

4. Økonomi

Udgifterne til rådets møder betales af Viborg Kommune.

5. Sekretariat

Viborg Kommune varetager sekretariatsopgaver for rådet.

Godkendt af Viborg Byråd den 29. maj 2007, sag.nr.: 242

 

 

ViborgEgnens Uddannelsesråd består af:

Ungdoms- og erhvervsuddannelser

Viborg Katedralskole
Rektor Helge Markussen 

Viborg Gymnasium og HF
Rektor Mads Bendix Fjendsbo                    

Bjerringbro Gymnasium    
Rektor Dorte Gade      

Mercantec,
Direktør Kirsten Holmgaard, næstformand

Medieskolerne                    
Rektor Max Jørgensen        

Asmildkloster Landbrugsskole
Forstander Lars Møgelbjerg Andersen    

Sports Academy Viborg     

Air Force Training Centre  
Oberst Palle Nedergaard Mikkelsen        

 

Voksenuddannelse

VUC Skive/Viborg
Forstander Kent West Kristensen 

 

Videregående uddannelser

Erhvervsakademi Dania
Rektor Lis Randa                 

VIA University College
Rektor Harald E. Mikkelsen, næstformand VEUUddannelsesleder Maria Schou, Pædagog- og pædagogisk assistent-uddannelsen
Uddannelseschef, Kirsten Bjerg, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted,
Studierektor Morten Thorning, Thea Animation Workshop
Uddannelsesleder Helle Johansen, Administrationsbacheloruddannelsen
Uddannelsesleder Jens K. Godiksen, Læreruddannelsen i Skive       
          

Universiteter

AU Foulum, Aarhus Universitet

Prodekan Tom Vindbæk Madsen

Aalborg Universitet
Prodekan Søren Kristiansen

 

Højskoler 

Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg
Forstander Claus Bo Andreasen 

Skals – Højskolen for design og håndarbejde             
Forstander Helle Mogensen 

Nørgaards Højskole         
Forstander Vibeke Hundborg

Uddannelseshuse og -centre:  

Naturvidenskabernes Hus
Direktør Nanna Seidelin   

Midtjysk center for videndeling, KnowHowZ              
Direktør Lisbet Jakobsen  
   

Øvrige

ViborgEgnens Erhvervsråd
Direktør Henrik Hansen       

Viborg Kommune            
Borgmester Torsten Nielsen, formand 
1. viceborgmester Jens Rohde
Udvalgsformand BUU Claus Clausen
Næstformand UUHI Mette Nielsen        
Kommunaldirektør Lasse Jacobsen            
Erhvervs- og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen         
Arbejdsmarkedschef Jette Lorenzen           
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen     

 

Sidst opdateret: 22.03.2017