SVU Videregående uddannelse

Du kan få voksenuddannelsesstøtte, hvis du som voksen ønsker at tage en videregående uddannelse i arbejdstiden.

Hvornår
For at få SVU til videregående uddannelse skal du være:
•  i arbejde, være selvstændig eller medhjælpende ægtefælle og have min. 3 års beskæftigelse (for personer på deltid - 2 år) inden for en periode på 5 år
•  dansk statsborger (eller ligestillet med)
•  over 25 år
•  adgangsberettiget til en videregående uddannelse

Hvordan
Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til at deltage i undervisning, og du skal søge på et særskilt skema.
Bemærk, der er særlige regler, hvis du er fritstillet eller på arbejdsfordeling.

Til hvilke uddannelser:
Du kan få SVU til at deltage i følgende videregående uddannelser:
•  Uddannelser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.
•  Videregående voksenuddannelse (VVU), der niveaumæssigt svarer til en kort videregående uddannelse i det ordinære uddannelsessystem.
•  Diplomuddannelse, der niveaumæssigt svarer til en mellemlang videregående uddannelse eller en bacheloruddannelse i det ordinære uddannelsessystem.
•  Fagspecifikke kurser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse, og som er
omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

Fagspecifikke kurser er undervisningsforløb af 1 til 4 ugers varighed, hvis formål er at give voksne med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse mulighed for faglig ajourføring.
Fagspecifikke kurser skal være på min. 30 timer og max. 120 timer og være tilrettelagt på heltid. Kursets mål, indhold,  antal undervisningstimer og forudsætninger for deltagelse skal fremgå ef en kursusbeskrivelse.

•  Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse. Der kan både være tale om suppleringsforløb i forhold til det ordinære uddannelsessystem, f.eks. overgang fra en mellemlang videregående uddannelse til en overbygning på kandidatniveau, og i forhold til videreuddannelsessystemet for voksne, fx suppleringsforløb ved overgang fra en grunduddannelse for voksne til en videregående uddannelse.

Bemærk! Der kan ikke gives SVU til ordinære videregående uddannelser, der giver ret til SU.

Hvor meget
SVU svarer til 80% af maksimale dagpengesats (2011: 3064 kr. pr. uge) og gives i det antal timer, du er fraværende fra din arbejdsplads.
Et fagspecifi kt kursus være på min. 30 timer, og højest 120 timer. Fagspecik ikke kurser skal være tilrettelagt på heltid og undervisningsdagene sammenhængende.

Hvor længe
SVU til videreuddannelse kan gives min. 1 uge og max. 52 uger inden for en periode på 5 år. En uge svarer til 37 timer.

Hvor får jeg mere at vide
Du kan få yderligere oplysninger i din A-kasse eller hos VIA efter-videreuddannelse v/studiesekretær Inge Jung Steenberg ijs@viauc.dk, tlf.87 55 19 88.

Sidst opdateret: 22.10.2013